RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
• stopień doktora nauk leśnych lub ekonomicznych;
• doświadczenie, zamiłowane i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym potwierdzone dotychczasowymi osiągnięciami;
• dorobek naukowy z zakresu ekonomiki, zarządzania i marketingu;
• umiejętność współpracy w zespole;
• umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z „Ekonomiki leśnictwa”, „Zarządzania w leśnictwie” oraz „Marketingu”;
• umiejętność i potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.


Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych;
• kwestionariusz osobowy;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy;
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych (wykaz publikacji);

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

• oświadczenie w trybie art. 109 ust.1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR:
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 5 września 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 26 września 2014 roku.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.07.2014
Dokument oglądany razy: 1186