RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Hodowli Bydła

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone studia magisterskie w zakresie zootechniki,
- co najmniej wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie zootechniki,
- dorobek naukowy z zakresu towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego
w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor,
- znajomość metod analizy jakości surowców i produktów zwierzęcych,
- posiadanie kwalifikacji kierownika jakości i audytora wewnętrznego potwierdzone certyfikatem z zakresu systemu zarządzania w laboratoriach, zgodnie z ISO/IEC 17025,
- ukończony kurs z jakości mięsa PQS,
- odbyta praktyka w gospodarstwie utrzymującym bydło, szczególnie specjalizującym się
w hodowli krów mlecznych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz ukończony kurs pedagogiczny,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 29.08.2014 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.09.2014 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.07.2014
Dokument oglądany razy: 1339