RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami).
 posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji rolnej i wyceny nieruchomości
 posiadają tytuł zawodowy inżyniera w specjalności rozwój regionalny,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Podstawy Nauk o ziemi, Ochrona Środowiska, Ekonomika Miast i Reginów, Podstawy Gospodarki Przestrzennej, Przyrodnicze Podstawy Gospodarowania Przestrzenią, Ekonomia, Źródła informacji o nieruchomościach.
 legitymują się dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
 posługują się biegle językiem angielskim.
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach.
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej.
 otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.
Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu inżyniera,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy,
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 15.09.2014
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.09.2014
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.07.2014
Dokument oglądany razy: 1304