RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-szym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami).
 posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji rolnej i wyceny nieru-chomości
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Gospodarka nieruchomościami, Podstawy prawa, Podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geo-dezja i kartografia, kataster, użytkowanie gruntów.
 posługują się biegle językiem angielskim.
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach.
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej.
 otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kar-tografia.


Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzem-plarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy,

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą za-trudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia .15.09.2014..Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.09.2014.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.07.2014
Dokument oglądany razy: 1350