RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 ukończyły studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja rolna i wycena nieruchomości,
 posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geoinformatyka i integracja danych ,
 ukończyły studia podyplomowe z zakresu „Lotniczy i naziemny skaning laserowy”,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim z przedmiotów: Kartografia, Instrumentoznawstwo geodezyjne, Geodezja, Podstawy geodezji, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, Informatyka w geodezji, Wprowadzenie do geomatyki,
 biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie geodezja i kartografia w postaci co najmniej 7 publikacji,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i publikacjami,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się co najmniej pięcioletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 potwierdzenie nadania stopnia doktora,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bip.ur.krakow.pl
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.07.2014
Dokument oglądany razy: 1406