RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Geodezji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji rolnej i wyceny nieruchomości oraz mają otwarty przewód doktorski w dyscyplinie geodezja i kartografia,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim z przedmiotów: Geodezja, Teorie wyceny nieruchomości, Geodezja Wyższa i astronomia geodezyjna,
 biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
 posiadają dorobek naukowym w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w szczególności w zakresie geodezji satelitarnej, geodezji fizycznej oraz geodynamiki, potwierdzony udziałem w konferencjach naukowych i publikacjach w tym posiadają przynajmniej jedną publikację (autorstwo lub współautorstwo) w czasopiśmie z listy A wykazu czasopism naukowych publikowanych przez MNiSW,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych jako kierownik lub wykonawca projektu,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się czteroletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta.
Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowegomagistra inżyniera,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy,
 potwierdzenie bycia kierownikiem lub wykonawcą projektu badawczego.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 15.09.2014r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.09.2014 r.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.07.2014
Dokument oglądany razy: 1464