RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

• Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
• posiadają tytuł magistra w zakresie Architektury
• mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących projektowania krajobrazu, projektowania zintegrowanego, materiałoznawstwa,
• wykazują bardzo dobrą znajomość programów: Autodesk AutoCad, Google Sketchup, CorelDraw, Adobe Photoshop,
• mają doświadczenie w wykonywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznych, projektów przebudowy i modernizacji budynków, aranżacji wnętrz oraz projektów obiektów małej architektury
• mają doświadczenie w zakresie współpracy z biurami projektowymi (minimum 3 letnie) i firmami wykonawczymi w zakresie budownictwa, architektury i architektury krajobrazu,
• wykazują zainteresowanie współczesnymi zagadnieniami i problemami dotyczącymi architektury i projektowania krajobrazu, biorąc udział w seminariach i wykładach,
• prezentują projekty na wystawach i w literaturze branżowej,
• wykazują znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu dobrym,
• mają znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie w stopniu podstawowym,
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do J.M. Rektora
• życiorys
• kwestionariusz osobowy
• odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu lub dokumentów stwierdzających
uzyskanie tytułu magistra
• dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie,
Al. 29 Listopada 54 w terminie do dnia 8 lipca 2014r.
Rozstrzygnięcie do dnia 09.07.2014r.
 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1537