RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 
Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
- stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii lub ogrodnictwa;
- doświadczenie w stosowaniu metod analizy molekularnej DNA i RNA, w tym PCR, RT-PCR, qPCR, hybrydyzacja typu Southern;
- doświadczenie w zakresie roślinnych kultur komórkowych i tkankowych;
- doświadczenie w zakresie transformacji bakterii E. coli i Agrobacterium oraz roślin;
- publikacje z zakresu biotechnologii roślin w czasopismach z listy filadelfijskiej;
- udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych udokumentowany streszczeniami w materiałach konferencyjnych;
- biegła znajomość j. angielskiego;
- biegłe posługiwanie się programami komputerowymi Office i do statystycznej analizy danych
- przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w uczelniach wyższych
-doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biologii molekularnej i transgenezy
- umiejętność pracy w zespole;
- łatwość nawiązywania kontaktów;
- kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do J.M. Rektora
• życiorys
• odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora
• kwestionariusz osobowy
• wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej
• wykaz publikacji
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie,
Al. 29 Listopada 54 (pokój D-7 parter) w terminie do dnia 8 lipca 2014r.
Rozstrzygnięcie do dnia 10.07.2014r.
Zastrzega się możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1445