RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
• mają ukończone wyższe studia plastyczne w dyscyplinach artystycznych oraz projektowych
• posiadają stopień doktora w specjalności Sztuki Piękne
• legitymują się dorobkiem artystycznym i udziałem w wystawach
i wydarzeniach artystycznych
• posiadają minimum 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów struktury wizualne, malarstwo, projektowanie (graficzne)
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych
• posiadają biegłą znajomość języka obcego.
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego, tel.(12) 662-52-69, 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, p. D-7 następujących dokumentów:
- podanie do J.M. Rektora UR o zatrudnienie,
- życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, oraz tytułu magistra
- wykaz dorobku i inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej,
- kwestionariusz osobowy,
- zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu,
- oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1306