RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
• mają ukończone studia wyższe w dziedzinie architektury,
• posiadają stopień doktora habilitowanego w zakresie architektury, bądź udokumentują
działania o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących
projektowania krajobrazu, obiektów architektonicznych i terenów zieleni, historii architektury, historii krajobrazu i sztuki ogrodowej, prawa w ochronie zabytków i zarządzania zabytkami oraz konserwacji i ochrony przestrzeni kulturowej,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych –inżynierskich i magisterskich - z zakresu architektury krajobrazu, ochrony i promocji zabytków, projektowania przestrzeni publicznej, prywatnej i sakralnej,
• mają doświadczenie w działalności samorządowej i współpracy z samorządami, organami rządowymi, oraz instytucjami zarządzającymi zabytkami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu, oraz firmami projektowymi i wykonawczymi w zakresie budownictwa, architektury i architektury krajobrazu,
• legitymują się znaczącym dorobkiem w badaniach historycznych, projektowaniu i realizacjach w zakresie architektury, architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej,
• legitymują się znaczącym dorobkiem w zakresie wystąpień i publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, historii architektury, urbanistyki i sztuki ogrodowej oraz ochrony zabytków i zarządzania przestrzenią kulturową, studiów i ekspertyz historyczno-krajobrazowych,
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia,

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego, tel.(12) 662-52-69, 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, p.D-7 następujących dokumentów:
- podanie do J.M. Rektora UR o zatrudnienie,
- życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, oraz tytułu magistra
- wykaz dorobku i inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej,
- kwestionariusz osobowy

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 
- oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1321