RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
 posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona
i kształtowanie środowiska,
 posiadają doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z przedmiotów: Rysunek techniczny z geometrią wykreślną, Melioracje, Podstawy melioracji rolnych, Urządzenia wodno-melioracyjne, Systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych,
 mają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzone odpowiednim świadectwem,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w postaci co najmniej 3 publikacji z listy MNiSW,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych,
 posługują się programami komputerowymi AutoCad, Corel, Statistica, Pakiet MS Office
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się trzyletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta.

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu doktora nauk rolniczych,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1357