RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki,
- dorobek naukowy w zakresie rozrodu owiec i kóz,
- znajomość technik wspomaganego rozrodu małych przeżuwaczy,
- doświadczenie w pobieraniu, ocenie i mrożeniu nasienia tryka,
- umiejętność wykonywania zabiegów inseminacji, aspiracji oocytów, płukania i przenoszenia zarodków u małych przeżuwaczy,
- doświadczenie w sterowaniu i regulacji cyklu rujowego małych przeżuwaczy,
- opanowana technika diagnostyki ultrasonograficznej ciąży u owiec,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej
(Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu
na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 24.06.2014 r., w Dziekanacie Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.07.2014 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 1300