RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają bardzo dobrą znajomość języka polskiego,
• posiadają stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska.
• posiadają udokumentowany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych,
• posiadają przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Ochrona powietrza, Inżynieria i ochrona powietrza, Meteorologia i klimatologia,
• posiadają szeroką wiedzę z zakresu Ochrony powietrza, Inżynierii i Ochrony Powietrza, Meteorologii i Klimatologii,
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• posiadają doświadczenie praktyczne z zakresu organizacji i prowadzenia badań terenowych,
• posiadają znajomość dwóch języków obcych w stopniu komunikatywnym,
• współpracuje z firmami i instytucjami naukowymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych oraz wykazuje przynależność do Towarzystw i Organizacji Naukowych,
• wykazuje się bardzo dobrą znajomością struktury organizacyjnej Uczelni,
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
• odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora lub potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego,
• wykaz prac opublikowanych oraz dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje,
• kwestionariusz osobowy.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65,
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 1.07.2014 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 2.07.2014roku
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.06.2014
Dokument oglądany razy: 1356