RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia
27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami),
• posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych,
• posiadają osiągnięcia dydaktyczne,
• współpracują z naukowymi ośrodkami zagranicznymi,
• posiadają osiągnięcia organizacyjne na rzecz nauki oraz w upowszechnianiu wiedzy
i kształceniu kadr.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pok. 225:
1. podanie do JM Rektora,
2. życiorys,
3. autoreferat zawierający informację o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym,
4. wykaz prac opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia (lub tytułu),
5. odpis dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia i tytułu naukowego,
6. potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku,
7. kwestionariusz osobowy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.06.2014
Dokument oglądany razy: 1271