RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (Dz.U.nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają tytuł zawodowy mgr inż. w zakresie inżynierii środowiska,
• doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów:
mechanika płynów, hydraulika koryt otwartych, informatyczne podstawy projektowania, AutoCAD w projektowaniu,
• biegłą znajomość języka polskiego,
• biegłą znajomość języka obcego,
• przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• wszczęty doktorat w dyscyplinie: ochrona i kształtowanie środowiska.

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informacja o dorobku naukowym,
• odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,
• wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65,
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 30.06. 2014 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 2.07.2014 roku
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.06.2014
Dokument oglądany razy: 1496