RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Łąkarstwa Instytutu Produkcji Roślinnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność: łąkarstwo;
2. Wykazać dorobek naukowy w zakresie nauk rolniczych;
3. Posiadać wieloletnie doświadczenie w działalności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;
4. Posiadać umiejętność prowadzenia doświadczeń polowych oraz laboratoryjnych;
5. Posiadać umiejętność obsługi aparatury analitycznej takiej jak: spektrofotometr, analizator azotu Kjeltec, kalorymetr, analizator włókna i inne;
6. Posiadać umiejętność współpracy w zespole badawczym;
7. Posiadać umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych oraz udziałem w konferencjach naukowych i publikacjach;
8. Posiadać doświadczenie we współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi;
9. Posiadać doświadczenie w zakresie współpracy nauki z biznesem;
10. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem).
11. Posiadać zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat, przystępując do konkursu, jest zobowiązany do złożenia:
oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.06.2014
Dokument oglądany razy: 1212