RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w KATEDRZE TECHNOLOGII FERMETNACJI I MIKROBIOLOGII TECHNICZNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 
Warunki konkursu:
• stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia w zakresie
technologii fermentacji,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym,
• czynny udział (prelegent) w międzynarodowych konferencjach naukowych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
• ukończony co najmniej trzymiesięczny staż przemysłowy,
• pożądany dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny w zakresie technologii przemysłów fermentacyjnych.
Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p. 1.31 następujących dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego, ul. Balicka 122, I piętro, pok. 1.10,
tel: 12/ 662 47 98 (rrtuszyn@cyf-kr.edu.pl)

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Termin składania podań upływa dnia 09 czerwca 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 11 czerwca 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 1535