RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo – dydaktycznego w Zakładzie Botaniki i Fizjologii Roślin, Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
• Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych
• Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i przygotowania merytoryczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: botanika, ekologia roślin, wirusologia roślin
• Opanowany warsztat do prowadzenia badań w dziedzinie wirusologii, zwłaszcza wirusów roślin sadowniczych
• Praktykę w prowadzeniu badań z zakresu kultur tkankowych
• Doświadczenie w prowadzeniu badań i obserwacji terenowych
• Biegłą znajomość języka angielskiego i obsługi komputera
• Umiejętność współpracy i samodzielność

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do J.M. Rektora
• życiorys
• odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego
• kwestionariusz osobowy
• wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie,
Al. 29 Listopada 54 (pokój D-7 parter) w terminie do dnia 18 czerwca 2014r.

Rozstrzygnięcie 20.06.2014r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.05.2014
Dokument oglądany razy: 1451