RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych
• posiadają dorobek naukowy z zakresu pszczelnictwa udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych znajdujących się na liście MNiSW oraz uczestniczą czynnie w konferencjach i sympozjach naukowych,
• posiadają doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi
• posiadają udokumentowany dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny z zakresu pszczelnictwa,
• posiadają doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej poparte stażami naukowymi w zagranicznych ośrodkach naukowych
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego tel. (12) 662-52-69, 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, parter p.D-7 następujących dokumentów:
• Podanie (do JM Rektora),
• Kwestionariusz osobowy,
• Wykaz osiągnięć w pracy naukowo - badawczej z uwzględnieniem okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ( wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych: wykaz publikacji należy sporządzić z podaniem wskaźnika impact factor publikacji, liczby cytowań i indeksu Hirscha) • Wykaz zrealizowanych projektów naukowo – badawczych • Wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych w zakresie kształcenia kadr,
•Autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• Odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.
• Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.05.2014
Dokument oglądany razy: 1294