RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:


1. Posiadać stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia wsi.
2. Wykazać się znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie socjologii wsi (artykuły naukowe, autorstwo monografii naukowych oraz redakcja monografii).
3. Umieć kierować grantami badawczymi, projektami i pracować w zespołach badawczych.
4. Posiadać doświadczenie dydaktyczne.
5. Posiadać doświadczenie eksperckie w zakresie współpracy z gospodarką narodową (ekspert w programach społeczno-gospodarczych).
6. Udział w polskich i zagranicznych seminariach naukowych.
7. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

Dodatkowe warunki:

1. Doświadczenia zawodowe przydatne w pracy samodzielnego pracownika naukowego.
2. Doświadczenia zawodowe z zakresu zarządzania przydatne w kierowaniu projektami badawczymi.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków,
al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu, do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.05.2014
Dokument oglądany razy: 1294