RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – inżynierii wodnej,
• wykazują biegłą znajomość języka polskiego,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego,
• posiadają doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: informatyczne podstawy projektowania, inżynieria rzeczna, mechanika płynów, studium zagrożenia powodziowego, hydraulika koryt otwartych,
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia,

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR)
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym,
• odpisy dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia naukowego,
• wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65,
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia .27.05.2014 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 28.05.2014 roku
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.04.2014
Dokument oglądany razy: 1386