RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska,
• wykazują biegłą znajomość języka angielskiego,
• posiadają przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska, Rolnicze źródła skażenia środowiska, Rolnicze zagospodarowanie terenów zdegradowanych, Podstawy ochrony środowiska, Wykorzystanie zieleni w planowaniu miast.
• posiadają szeroką wiedzę z zakresu ekotoksykologii w szczególności skażenia gleb i roślin metalami ciężkimi udokumentowaną publikacjami z tego zakresu.
• posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz współpracą z jednostkami naukowymi i samorządu terytorialnego.
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia,

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR)
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
• odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk rolniczych
• wykaz prac opublikowanych.
• kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65,
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 12.05.2014 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 13.05.2014 roku
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.04.2014
Dokument oglądany razy: 1551