RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
• wykazują dobrą znajomość języka angielskiego
• posiadają szeroką wiedzę z zakresu ekologii, oceny jakości wód i gospodarki wodnej
• posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych
• ukończyły z certyfikatem kurs kwalifikacyjny: ocena hydromorfologiczna rzek wg metody River Habitat Survey (RHS)
• posiadają studia podyplomowe z zakresu matematyki
• posiadają przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Podstawy ochrony środowiska”, „Biologia i ekologia”, „Ekologia środowiska wodnego”, „ Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój”
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
• odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk rolniczych
• wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65,
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 26.05.2014 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 27.05.2014 roku
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.04.2014
Dokument oglądany razy: 1421