RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego Instytutu Bioróżnorodności Leśnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Warunki konkursu:
• stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo, specjalność: genetyka, nasiennictwo i szkółkarstwo;
• wieloletnie doświadczenie w działalności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym potwierdzone dotychczasowymi osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym.
• umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzona kierowaniem projektami badawczymi oraz udziałem w konferencjach naukowych i publikacjach;

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie;
• życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych;
• kwestionariusz osobowy;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
• odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk leśnych;
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej;
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych;
• oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na w/w stanowisku;
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca
2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR przy al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 19 maja 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 25 czerwca 2014 roku.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.04.2014
Dokument oglądany razy: 1599