RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na asystenta w Zakładzie Botaniki i Fizjologii Roślin, Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
• stopień naukowy doktora nauk biologicznych, w zakresie biologii
• kilkuletnie doświadczenie badawcze w pracy naukowej w dziedzinie biochemii i fizjologii roślin, chemii środowiska i biotechnologii środowiska
• praktyczną znajomość następujących technik badawczych: ekstrakcyjnych, spektrofotometrii absorpcyjnej i fluorescencyjnej, spektrometrii rezonansu magnetycznego, chromatografii cieczowej (FPLC, HPLC) i gazowej, mikroskopii fluorescencyjnej (w tym konfokalnej), metod kultur in vitro roślin i mikroorganizmów
• publikacje naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej z dziedziny biotechnologii środowiska (fioteremdiacji)
• kierownictwo w projektach badawczych
• staż zagraniczny w instytucji naukowej
• doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: chemia organiczna, biochemia i fizjologia roślin
• potwierdzona dobra znajomość języka angielskiego
• uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela
• umiejętność współpracy i samodzielność

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do J.M. Rektora
• życiorys
• dyplom uzyskania stopnia doktora
• kwestionariusz osobowy
• wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie,
Al. 29 Listopada 54 (pokój D-7 parter) w terminie do dnia 7 maja 2014r.
Rozstrzygnięcie 12.05.2013r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.04.2014
Dokument oglądany razy: 1526