RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na asystenta w Zakładzie Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
• naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa
• znajomość zagadnień genetyki i hodowli roślin;
• udokumentowane doświadczenie z zakresu metod cytologii roślin, cytogenetyki molekularnej, roślinnych kultur tkankowych;
• udział i kierowanie projektami badawczymi;
• publikacje naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej z dziedziny cytogenetyki roślin i roślinnych kultur in vitro;
• długoterminowy staż zagraniczny w instytucji naukowej;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biologii roślin;
• umiejętność pracy w zespole;
• kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do J.M. Rektora
• życiorys
• dyplom uzyskania stopnia doktora
• kwestionariusz osobowy
• wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie,
Al. 29 Listopada 54 (pokój D-7 parter) w terminie do dnia 7 maja 2014r.
Rozstrzygnięcie 12.05.2013r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.04.2014
Dokument oglądany razy: 1417