RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. Posiadać stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii ze specjalnością chemia rolna, ochrona środowiska.
2. Wykazać dorobek naukowy w zakresie nauk rolniczych i ochrony środowiska.
3. Posiadać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych i co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym również zajęć w języku angielskim.
4. Posiadać umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych (organizowania i wykonywania prac laboratoryjnych oraz zakładania i prowadzenia doświadczeń wazonowych i polowych).
5. Znać metody badawcze związane z badaniem rezultatów nawożenia (mineralnego, naturalnego i organicznego), skutków przyrodniczego wykorzystania odpadów oraz wpływu działalności człowieka na stan środowiska, a także umieć obsługiwać aparaturę wykorzystywaną w laboratoriach chemiczno-rolniczych (w tym spektrofotometr UV/VIS oraz spektrometr absorpcji atomowej).
6. Posiadać doświadczenie we współpracy, w ramach pracy naukowej, ze środowiskiem biznesowym.
7. Znać język angielski w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.
8. Potrafić obsługiwać komputer: pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Statistica oraz wybrane programy graficzne (np. CorelDRAW).
9. Posiadać zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu, do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.04.2014
Dokument oglądany razy: 1403