RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
- posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub został wyznaczony termin obrony przez radę wydziału,
- ukończyły studia podyplomowe z zakresu „Gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii gleb”.
- posiadają min. 5 letnie doświadczenie praktyczne z zakresu geodezji rolnej,
- posiadają doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych” i „Projektowanie terenów zurbanizowanych”.
- posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
- posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
- posiadają bardzo dobrą znajomość oprogramowania specjalistycznego: ArcGIS, Microstation, Mk-Scal,
- posiadają szeroką wiedzę z zakresu katastru nieruchomości, geodezji rolnej i kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich,
- wykazują znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,


Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
- Podanie (skierowane do JM Rektora UR).
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk technicznych.
- Wykaz prac opublikowanych.
- Kwestionariusz osobowy.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia.
DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU IŚiG
PL. 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 24/28, p. 104; tel. 48 12 662 41 65, fax 48 12 633 11 70
do dnia …24.04.2014 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ……8.05.2014 roku.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.03.2014
Dokument oglądany razy: 1530