RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

 

 

Warunki konkursu:
• stopień doktora nauk leśnych,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych,
• oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na w/w stanowisku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca
2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 22 maja 2014 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.03.2014
Dokument oglądany razy: 1636