RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO (typu PostDoc) W ZAKŁADZIE GENETYKI, HODOWLI I NASIENNICTWA, INSTYTUTU BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII (umowa na czas określony : 6 miesięcy)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 


Wymagania stawiane kandydatom:
- stopień naukowy doktora nauk rolniczych;
- doświadczenie w stosowaniu metod analizy molekularnej DNA i RNA, w tym PCR, RT-PCR, qPCR, hybrydyzacja typu Southern;
- doświadczenie w zakresie roślinnych kultur komórkowych i tkankowych;
-doświadczenie w zakresie transformacji bakterii E. coli i Agrobacterium oraz metod cytogenetycznych;
- publikacje z zakresu biotechnologii roślin w czasopismach z listy filadelfijskiej;
- biegła znajomość j. angielskiego;
- umiejętność pracy w zespole;
- łatwość nawiązywania kontaktów;
- kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.


Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.03.2014
Dokument oglądany razy: 1447