RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Mikrobiologii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. Posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność mikrobiologia środowiskowa.
2. Wykazać dorobek naukowy w zakresie mikrobiologii środowiskowej.
3. Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym w zakresie analizy mikrobiologicznej, diagnostyki bakteriologicznej i mykologicznej.
4. Znajomość podstawowych technik z zakresu biologii molekularnej (techniki PCR).
5. Znajomość zasad poboru i analizy bioaerozoli w różnych środowiskach.
6. Posiadać wieloletnie doświadczenie w działalności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.
7. Posiadać umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach.
8. Znajomość języka angielskiego.
9. Umiejętność obsługi aparatury analitycznej m. in. spektrofotometru, ciśnieniowych sterylizatorów parowych.
10. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Znajomość obsługi programów komputerowych: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), Statistica.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych.
6. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
7. Kwestionariusz osobowy.
8. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.03.2014
Dokument oglądany razy: 1414