RSS
A A A
SmodBIP

Uniwersytet Rolniczy zatrudni pracownika administracyjnego w Dziale Nauczania – Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

 

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjackie (preferowane kierunki: zarządzanie, administracja),
2. Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych oraz umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi,
3. Dobra znajomość języka angielskiego.
Wymagane cechy:
1. Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy;
2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
3. Umiejętność pracy pod presją czasu;
4. Zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Dodatkowym atutem będzie:
1. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.
2. Znajomość specyfiki pracy w szkolnictwie wyższym.
3. Gotowość do podjęcia szkoleń związanych z wykonywaną pracą.

Zakres obowiązków:
1. Reprezentowanie uczelni, w organizowaniu praktyk studenckich z zakładami pracy,
2. Współpraca z pełnomocnikami wydziałowymi ds. praktyk studenckich,
3. Organizowanie spotkań i szkoleń dla studentów odbywających praktyki,
4. Obsługa administracyjna studiów podyplomowych,
5. Prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości w systemie USOS.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.02.2014
Dokument oglądany razy: 2438