RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
• znają dwa języki obce,
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzone odpowiednim certyfikatem,
• posiadają doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Zarządzanie środowiskiem, Ekonomika inżynierii środowiska, Ocena oddziaływania na środowisko,
• mają zainteresowania naukowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, zarządzania środowiskiem, efektów ekologicznych i ekonomicznych inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej i ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych - potwierdzone opublikowanym dorobkiem naukowym.

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informacje o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
• odpisy dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
• wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel. 12 662 41 65,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 14.03.2014 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 17.03.2014 roku.

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 1477