RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone studia magisterskie w zakresie zootechniki,
- co najmniej wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie zootechniki,
- dorobek naukowy w zakresie parazytologii, zwłaszcza dotyczący parazytofauny zwierząt gospodarskich i wolno żyjących,
- odbyte staże zagraniczne z zakresu technik diagnostycznych w badaniach parazytologicznych,
- znajomość technik badawczych używanych w laboratorium parazytologicznym (metody koproskopowe, hodowle larw, sekcje parazytologiczne),
- praktyka w konserwacji, preparatystyce i oznaczaniu różnych gatunków pasożytów,
- doświadczenie w pracy terenowej, samodzielność w wyszukiwaniu obiektów badawczych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych i terenowych z zoologii stosowanej,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- umiejętność kompletowania i archiwizowania danych w nowoczesnych systemach operacyjnych,
- znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kategorii B.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego lub odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej
(Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu
na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 28.02.2014 r., w Dziekanacie Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2014 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.02.2014
Dokument oglądany razy: 1813