RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 


Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone studia magisterskie w zakresie rybactwa,
- co najmniej wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie rybactwa,
- dorobek naukowy w zakresie ichtiofaunistyki, ekologii ryb oraz systematyki,
- doświadczenie w zakresie kierowania i wykonywania elektropołowów ryb,
- doświadczenie w zakresie zbierania materiału do badań taksonomicznych i tworzenia kolekcji zoologicznych,
- doświadczenie w zakresie waloryzacji obszarów chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu systematyki ryb, ochrony gatunkowej oraz rybactwa na rzekach i jeziorach,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- znajomość języków obcych (preferowany język angielski).

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego lub odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej
(Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu
na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 28.02.2014 r., w Dziekanacie Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2014 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.02.2014
Dokument oglądany razy: 1541