RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ochrony Roślin

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień naukowy dr habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych – ogrodnictwo- ochrona roślin, entomologia
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu entomologii ogólnej i szczegółowej, zoologii i ekologii zwierząt, szkodników kwarantannowych i inwazyjnych
• osiągnęły znaczący dorobek naukowy obejmujący zagadnienia związane z ekologią szkodników warzyw oraz biologicznych podstaw odporności roślin na żerowanie agrofagów,
• posiadają osiągnięcia organizacyjne na rzecz nauki oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr,
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego tel. (12) 662-52-69, 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, parter p.D-7 następujących dokumentów:
• Podanie (do JM Rektora),
• Życiorys naukowy,
• Kwestionariusz osobowy,
• Autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, • Wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, organizacyjnych i w zakresie kształcenia kadr,
• Odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.
• Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 1502