RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami)
• posiadają tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
• biegle znają język angielski
• posiadają doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Systemy informacji przestrzennej, Geometria wykreślna, Obszary wiejskie i ich funkcje, Melioracje rolne
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR)
• CV z podaniem zainteresowań naukowych
• odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu doktora nauk rolniczych
w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
• wykaz prac opublikowanych
• kwestionariusz osobowy

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel. 12 662 41 65,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 03.03.2014 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 12.03.2014 roku

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 1458