RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR -Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Wymagania kwalifikacyjne konieczne:
• Posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych
• Umiejętność przeprowadzania zabiegów leczniczych i chirurgicznych
• Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• Umiejętność wykonywania weterynaryjnych zabiegów pielęgnacyjnych sanitarno – higienicznych i fizykoterapeutycznych
• Posiadanie udokumentowanego potwierdzenia odbycia stażu w zagranicznych ośrodkach klinicznych
• Doświadczenie w pracy naukowej za granicą
• Opanowanie technik z zakresu:
  Ultrasonografii
  Hodowli komórek i tkanek in vitro
  Oznaczeń radioimmunologicznych i enzymatycznych
• Posiadanie dorobku naukowego w zakresie biologii rozrodu zwierząt
• Aktywność naukowa potwierdzona publikacjami oraz wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

Wymagania dodatkowe :
• Umiejętność organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ochrony zwierząt
• Dokładność, sumienność, systematyczność
• Umiejętność pracy w zespole

Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia, kwalifikacje, staż
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 883 z późn. zm.)
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.01.2014
Dokument oglądany razy: 1483