RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii Roślin i Biotechnologii - Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Ogrodniczego

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
- ukończone studia III stopnia – stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwo;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biologii molekularnej, genetyki klasycznej i molekularnej oraz genomiki, hodowli i biotechnologii roślin;
- znajomość najnowszych metod biologii molekularnej, cytogenetyki i kultur in vitro (konieczne do badań prowadzonych w Zakładzie);
- publikacje z zakresu Biotechnologii, w tym artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej;
- udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych udokumentowany streszczeniami w materiałach konferencyjnych;
- staże w zagranicznych instytucjach naukowych;
- biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
- umiejętność pracy w zespole;
- łatwość nawiązywania kontaktów;
- kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do J.M. Rektora
• życiorys
• kwestionariusz osobowy
• dyplom uzyskania stopnia doktora
• wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego UR w Krakowie,
Al. 29 Listopada 54 w terminie do dnia 13 luty 2014r.
Rozstrzygnięcie 14.02.2014r.

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.01.2014
Dokument oglądany razy: 1664