RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ( ½ etatu).

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 


Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne
• udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzeniem kontroli finansowej lub audytu,
• znajomość prawa dotyczącego finansów publicznych oraz znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie publicznych szkół wyższych w tym znajomość przepisów związanych z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego
• biegła znajomość obsługi komputera
• zaświadczenie o zdanym egzaminie na audytora wewnętrznego wydane przez Komisję Egzaminacyjną przy Ministrze Finansów,
• kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego stosownie do art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Inne wymagania:
 zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 zdolności organizacyjne, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole
 odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność
 komunikatywność, samodzielność oraz operatywność

Oferty powinny zawierać:

1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie – list motywacyjny;
2. CV z aktualną fotografią;
3. życiorys zawodowy w tym informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami.
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia;
5. oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- o niekaralności za przestępstwa ( umyślne i nieumyślne) lub przestępstwa skarbowe ( umyślne i nieumyślne) oraz że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6. oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).

Oferty proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych UR w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110. Z dopiskiem „ konkurs na audytora wewnętrznego”
Rektor Uniwersytetu Rolniczego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.01.2014
Dokument oglądany razy: 1545